FFT 1164

Maria Vila i Panadès, vídua de Pius Daví, a Manuel Franch. Els últims anys de la seva vida artística féu teatre de Josep M. Folch i Torres.