FFT 1246

Joaquim Folch i Torres i la seva muller Orsina Baget, a la dreta, d’excursió amb altres acompanyants.